Kalendar lova

 

 

На основу члана 21. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 95/18 - др. закон),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде и министар заштите животне средине, споразумно доносе


 

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРОГЛАШАВАЊУ

ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ДИВЉАЧИ

- Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 92/21 од

22. септембра 2021. године -


 


 

Члан 1.

У Правилнику о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи („Службени гласник РС”, бр. 9/12, 31/13, 55/15, 67/15 и 75/16), члан 4. мења се и гласи:

 

„Члан 4.

Трајање ловне сезоне на ловостајем заштићене врсте дивљачи (у даљем тексту: ловна сезона), одређује се према врсти ловостајем заштићене дивљачи, у зависности од њених биолошких карактеристика (период и процес размножавања и подизања младунаца, узгојна вредност, динамика развоја трофеја, миграциона кретања и др.) и повољности еколошких услова станишта у коме се налази (хранидбени потенцијал, склоништа и заклони, места погодна за размножавање и подизање младунаца и др.).

За ситну дивљач из вештачке производње која се испушта непосредно пред лов на полигонима за лов дивљачи ловна сезона траје током целе године, у складу са годишњим планом.

Утврђивање ловне сезоне за одређену ловну врсту која се уноси у ловиште, односно екосистем у коjем до тада није живела (интродукција) или се уноси на некадашње станиште са којег је ишчезла (реинтродукција), врши се у складу прописима којима се уређују заштита природе, ловство и ветеринарство.

Заштита и регулисање бројности популације ловне врсте из става 3. овог члана, у периоду адаптације и спровођења мера за постизање планираних управљачких резултата врши се контролисаним ловним активностима у случајевима спречавања и сузбијања заразних болести (дијагностичка испитивања, здравствена заштита), организованог хватања болесних или повређених јединки ради збрињавања и лечења, спровођења научног истраживања, мониторинга, као и другим случајевима од значаја за заштиту и унапређење стања ловне врсте, ако је за то дата сагласност министарства надлежног за послове ловства, а на територији аутономне покрајине надлежног покрајинског органа.

Лов на вепра, прасад и назимад дивље свињe (Sus scrofa, L), може да се организује у току целе године у циљу спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести Афричке куге свиња и других заразних болести животиња, као и у случају када од ове врсте дивљачи наступи непосредна опасност по живот и здравље људи или непосредна угроженост имовине правних и физичких лица, у складу прописима којима се уређују ловство и ветеринарство.

Корисник ловишта може да организује лов крмаче и у време њеног ловостаја (од 1. марта до 30. јуна) у циљу спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести Афричке куге свиња и других заразних болести животиња, као и у случају када од ове врсте дивљачи наступи непосредна опасност по живот и здравље људи или непосредна угроженост имовине правних и физичких лица, уз обавезно претходно обавештавање и надзор ветеринарског и ловног инспектора, у складу прописима којима се уређују ветеринарство и ловство.

У ловиштима у којима се не газдује дивљом свињом, односно где планским документом није утврђено присуство дивље свиње или је она утврђена као пролазна, повремена или сезонска дивљач у ловишту и представља непожељну врсту због штета које причињава у пољопривреди и другој имовини физичких или правних лица, корисник ловишта може да организује лов на дивље свиње и без посебног одобрења, у складу прописима којима се уређују ловство и ветеринарство.

Ради заштите и регулисања бројности популације пољске јаребице (Perdix perdix, L), утврђује се мера привременог ловостаја ове заштићене врсте дивљачи, у периоду од 15. октобра 2021. године до 14. октобра 2024. године, осим у случајевима спречавања и сузбијања заразних болести (дијагностичка испитивања, здравствена заштита), хватања болесних или повређених јединки ради збрињавања и лечења, спровођења научног истраживања, организованог хватања пољских јаребица ради уношења у друго ловиште или други део истог ловишта (интродукција, реинтродукција, аугментација, транслокација), мониторинга, обуке ловачких паса, као и других ловних активности од значаја за заштиту и унапређење стања пољске јаребице, ако је за то дата сагласност министарства надлежног за послове ловства, а на територији аутономне покрајине надлежног покрајинског органа.

Ради заштите и регулисања бројности популације грлице (Strеptоpеliа turtur, L), предузима се мера привременог ловостаја ове заштићене врсте дивљачи, у периоду од 1. октобра 2021. године до 14. августа 2024. године, осим у случају спречавања и сузбијања заразних болести (дијагностичка испитивања, здравствена заштита), хватања болесних или повређених јединки ради збрињавања и лечења, као и ради научног истраживања, ако је за то дата сагласност министарства надлежног за послове ловства, а на територији аутономне покрајине надлежног покрајинског органа.

Ради заштите и регулисања бројности популације препелице (Coturnix coturnix, L), предузима се мера ограничења трајања ловне сезоне за ову ловостајем заштићену врсту дивљачи у периоду од 15. августа до 30. септембра текуће ловне године, осим у случају спречавања и сузбијања заразних болести (дијагностичка испитивања, здравствена заштита), хватања болесних или повређених јединки ради збрињавања и лечења, као и ради научног истраживања, ако је за то дата сагласност министарства надлежног за послове ловства, а на територији аутономне покрајине надлежног покрајинског органа.

Ради заштите и регулисања бројности популације зеца (Lepus europaeus, Pall), предузима се мера ограничења трајања ловне сезоне за ову ловостајем заштићену врсту дивљачи у периоду од 15. октобра до 15. децембра текуће ловне године.

Корисник ловишта који је годишњим планом предвидео лов на зеца, први (пробни) лов на зеца организује у периоду од 15. до 25. октобра текуће ловне године.

Први (пробни) лов врши се ради прикупљања очних сочива свих одстрељених зечева, који се достављају на научно истраживање и анализе како би се утврдила старост одстрељених јединки и реални прираст у одређеној микропопулацији зеца, а на основу чега се корисницима ловишта одређују мере у погледу лова зеца у текућој ловној години (лов по плану, корекција плана лова или обустава лова).

Корисник ловишта који је годишњим планом предвидео лов на вука (Canis lupus, L.), као и корисник ловишта који је одстрел вука извршио због угрожавања живота, здравља људи или непосредног угрожавања имовине правних и физичких лица, доставља узорак мишићног ткива сваког одстрељеног вука на научно истраживање и анализе, ради спровођења националног системског мониторинга и одрживог управљања популацијама вука на територији Републике Србије.

Трајање ловне сезоне дато је у прилогу - Трајање ловне сезоне на ловостајем заштићене врсте дивљачи, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.”.


 

Члан 2.

Прилог - Трајање ловне сезоне на ловостајем заштићене врсте дивљачи, који је одштампан уз Правилник о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи („Службени гласник РС”, бр. 9/12, 31/13, 55/15, 67/15 и 75/16) и чини његов саставни део, замењује се новим прилогом - Трајање ловне сезоне на ловостајем заштићене врсте дивљачи, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

 

Број: 110-00-98/2021-09

Број:110-00-75/2/21-04

У Београду, 27. августа 2021. године

У Београду, 27. августа 2021. године

 

 

 

 

 

 

МИНИСТАР

 

МИНИСТАР

Бранислав Недимовић

Ирена Вујовић

 

 

 

 

 

4827021.0127.14-1 (1).doc/1

ПРИЛОГ

 

ТРАЈАЊЕ ЛОВНЕ СЕЗОНЕ НА ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИЋЕНЕ ВРСТЕ ДИВЉАЧИ

 

Ловостајем заштићене врсте дивљачи лове се у следећем периоду ловне године:

 

Ред. број

ВРСТА

Српски назив

ВРСТА

Научни назив

ПОЛ ДИВЉАЧИ

ТРАЈАЊЕ ЛОВНЕ СЕЗОНЕ

СИСАРИ (MAMMALIA)- КРУПНА ДИВЉАЧ

 

1.

 

Дивокоза

 

Rupicapra rupicapra, L.

дивојарац

1. 7. - 31. 1.

дивокоза и дивојаре

1. 9. - 31. 1.

 

 

2.

 

 

Муфлон ¤

 

 

Ovis aries musimon, Pall.

муфлон

1. 1. - 31.12.

муфлонка и муфлонско јагње

 

1.10. - 31. 1.

 

3.

 

Срна ¤

 

Capreolus capreolus, L.

срндаћ

15. 4. - 30. 9.

срна и лане

1. 9. - 31. 1.

 

4.

 

Јелен европски, јелен обични ¤

 

Cervus elaphus, L.

јелен

1. 8. - 15. 2.

кошута и јеленско теле

1. 8. - 31.1.

 

5.

 

Јелен лопатар ¤

 

Cervus dama, L.

јелен лопатар

1. 9. - 15. 2.

кошута и јеленче

1. 9. - 31. 1.

 

 

6.

 

 

Јелен вирџинијски

 

Odocoileus virginianus, Zimm.

јелен

вирџинијски

1. 9. - 15. 2.

кошута и јеленско теле

1. 9. - 31. 1.

 

 

7.

 

 

Дивља свиња ¤

 

 

Sus scrofa, L.

вепар

1. 1. - 31. 12.

крмача

1. 7. - 28/29. 2.

прасе, назиме

1. 1. - 31. 12.

 

 

 

 

Ред. број

ВРСТА

Српски назив

ВРСТА

Научни назив

ТРАЈАЊЕ ЛОВНЕ СЕЗОНЕ

СИСАРИ (MAMMALIA) - СИТНА ДЛАКАВА ДИВЉАЧ

1.

Зец ¤

Lepus europaeus, Pall.

15. 10. - 15. 12.

2.

Дивља мачка* ¤

Felis silvestris, Schreber

1. 7. - 28/29. 2.

3.

Куна белица ¤

Martes foina, Erxleben

1.10. - 28/29. 2.

4.

Куна златица ¤

Martes martes, L.

1.10. - 28/29. 2.

5.

Јазавац ¤

Meles meles, L.

1. 7. - 28/29. 2.

6.

Сиви пух ¤

Glis glis, L.

1. 8. - 28/29. 2.

7.

Ондатра ¤

Ondatra zibethica, L.

1. 1. - 31. 12.

8.

Веверица ¤

Sciurus vulgaris, L.

1. 8. - 28/29. 2.

9.

Ракунолики пас ¤

Nyctereutes procyonoides, Gray.

1. 1. - 31. 12.

10.

Нутрија ¤

Myocastor coypus, Mol.

1. 1. - 31. 12.

11.

Ласица ¤

Mustela nivalis, L.

ловостај током целе године

12.

Мрки твор ¤

Mustela putorius, L.

ловостај током целе године

СИСАРИ (MAMMALIA) - КРУПНЕ ЗВЕРИ

1.

Вук * ¤

Canis lupus, L.

1. 7. – 31. 3.

2.

Шакал ¤

Canis aureus, L.

1. 1. - 31. 12.

3.

Лисица ¤

Vulpes vulpes, L.

1. 1. - 31. 12.

ПТИЦЕ (AVES) - ПЕРНАТА ДИВЉАЧ

1.

Дивља патка кржуља, крџа

Anas crecca, L.

1. 9. - 28/29. 2.

2.

Дивља патка звиждара

Anas penelope, L.

1. 9. - 28/29. 2.

3.

Дивља патка глувара

Anas platyrhynchos, L.

1. 9. - 28/29. 2.

 

4.

Дивља патка пупчаница, гроготовац

Anas querquedula, L.

1. 9. - 28/29. 2.

5.

Дивља патка риђоглава

Aythya ferina, L.

1. 9. - 28/29. 2.

 

 

 

6.

Дивља гуска лисаста

Anser albifrons, Scopoli.

1. 10. - 28/29. 2.

7.

Дивља гуска глоговњача

Anser fabalis, Latham.

1. 10. - 28/29. 2.

8.

Шумска шљука**

Scolopax rusticola, L.

1. 10. - 31. 1.

9.

Дивљи голуб гривнаш

Columba palumbus, L.

1. 8. - 28/29. 2.

10.

Гугутка

Streptopelia decaocto, Friv.

1. 8. - 28/29. 2.

11.

Грлица ***

Streptopelia turtur, L.

15. 8. - 30. 9.

12.

Препелица

Coturnix coturnix, L.

15. 8. - 30. 9.

13.

Пољска јаребица ****

Perdix perdix, L.

15.10. - 30.11.

14.

Фазан

Phasianus colchicus, L.

1. 10. - 31. 1.

15.

Црна лиска

Fulica atra, L.

1. 9. - 28/29. 2.

16.

Барска кокица

Gallinula chloropus, L.

1.9. - 28/29. 2.

17.

Сојка ¤

Garrulus glandarius, L.

1. 8. - 28/29. 2.

18.

Гачац ¤

Corvus frugilegus, L.

1. 8. - 28/29. 2.

19.

Велики корморан*****

Phalacrocorax carbo, L.

1. 1. - 31. 12.

20.

Јастреб кокошар*****

Accipiter gentilis, L.

1. 1. - 31. 12.

21.

Сива чапља *****

Ardea cinerea, L.

1. 1. - 31.12.

22.

Сива врана *****

Corvus cornix, L.

1. 1. - 31. 12.

23.

Сврака *****

Pica pica, L.

1. 1. - 31. 12.

Напомена:

* врста се штити као ловостајем заштићена врста дивљачи, осим на територији Аутономне покрајине Војводине где се штити као строго заштићена дивља врста;

** врста се штити као ловостајем заштићена врста дивљачи на подручјима до 500 m надморске висине;

*** врста која се штити привременом забраном лова (ловостај) у периоду од 1. oктобра 2021. године до 14. августа 2024. године, после чега се проглашава редовно трајање ловне сезоне на ову врсту у периоду од 15. августа до 30. септембра;

**** врста која се штити привременом забраном лова (ловостај) у периоду од 15. октобра 2021. године до 14. октобра 2024. године, после чега се проглашава редовно трајање ловне сезоне на ову врсту у периоду од 15. октобра до 30. новембра;

***** врсте које корисник ловишта може да лови искључиво ради спречавања штета у ловиштима на површини регистрованог рибњака и у ловиштима, у складу са годишњим планом газдовања ловиштем;

¤ ловостајем заштићене врсте које могу да се лове на ловним и неловним површинама у ловишту, као и на површинама ван ловишта и у време када је лов забрањен, искључиво уз сагласност министарства надлежност за послове ловства, а на територији аутономне покрајине надлежног покрајинског органа, на захтев корисника ловишта, као и власника, односно корисника земљишта, вода и шума на неловним површинама, односно на површинама ван ловишта на којој је дивљач, у случају повећане бројности ове врсте ловне врсте изнад оптималне бројности утврђене планским документом, као и ради заштите живота и здравља људи, спречавања појаве, ширења и сузбијања заразних болести животиња, спречавања штета на усевима, пољопривредним културама, стоци, шумама, рибњацима, води и другим облицима имовине физичких и правних лица, као и ради заштите осталих врста дивљачи и њених станишта, од ловне врсте за чији лов се подноси захтев.